Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – www.slaskienatorach.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. filmy i materiały dźwiękowe opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów oraz innych wymaganych elementów,
 2. mapy zamieszczone na stronie internetowej nie są dostępne z powodu wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne lub są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
 • pozostałe formaty plików (np. prezentacje, arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, materiały multimedialne) z powodów obszernych ich rozmiarów mogą nie być dostosowane do zasad WCAG.

Dokumenty będą sukcesywnie dostosowywane do zasad WCAG.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:.

 • E-mail: wcag@plk-sa.pl
 • Telefon: 22 473 35 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków. Jednak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie audytu dostępności architektonicznej budynku Centrali i analizy potrzeb. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez konserwatora zabytków i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przystąpienie do kompleksowego wdrażania przyjętych rozwiązań. Wdrażanie przyjętych rozwiązań planować należy od 2023 roku.

 1. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: przystanki Dw. Wileński 01, 02, 04, 05 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych), Dw. Wileński 09, 10 (przystanki częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 3. Dojazd tramwajem: przystanki Dw. Wileński 03, 07, 08 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 4. Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński.

 5. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników, gości i interesantów od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.

 6. Aktualnie wejścia do budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich. Przed dotarciem do recepcji trzeba pokonać schody zewnętrzne (5 stopni) i wewnętrzne (4 stopnie). Masywne, ciężkie drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.

 7. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

 8. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa fizycznego obiektu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gość lub interesant nie może wejść na teren budynku bez obecności pracownika Spółki (zapraszającego, reprezentującego daną komórkę lub funkcjonariusza SOK jeżeli interesant udaje się do Prezydium Centrali).

 9. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody. Korytarze w segmentach A, B, D, E z uwagi na występujące schody nie są dostępne na przyziemiach i parterach budynku.

 10. Wymiary wind pozwalają na jej użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystające z wózków inwalidzkich.

 11. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 12. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku. Jeden posterunek jest czynny do godziny 18, drugi całodobowo.

 13. W recepcjach budynku zamontowane są pętle induktofoniczne.

 14. W budynku dostępne są dwie przenośne pętle induktofoniczne.

 15. W budynku nie ma pochylni oraz platform.

 16. W budynku nie ma informacji głosowych.

 17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 18. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 19. Sale konferencyjne nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępnia następujące aplikacje mobilne: